بسم الله الرحمن الرحيم

درباره

آموخته ام که کوتاهترين زماني که من مجبور به کار هستم، بيشترين کارها و وظايف را بايد انجام دهم .

 آموخته ام که لبخند ارزانترين راهي است که مي شود با آن، نگاه را وسعت داد.

گزارش تخلف
بعدی